logo

دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور عالی توسعه کسب و کار