رساله دکتری / مقالات تالیفی


ردیف
عنوان رساله / مقاله
1
رساله دکتری با عنوان ارائه الگوی بازاریابی بین المللی برای شرکتهای پیمانکاری عمومی در حوزه انرژی (برق، نفت و گاز)
2
الزامات مپنا جهت تجدید نظر در استراتژی های سازمانی بعد از توافق هسته ای
3
مهمترین معضلات قیمت گذاری در بازاریابی بین الملل
4
بررسی اثر بازاریابی کیفیت و خدمات بر عملکرد مالی شرکتها
5
ارائه چارچوبی برای ارزش نام تجاری در بازار های B2B
6
هزینه کیفیت پایین در شاخص های بازاریابی و فروش خدمات
7
بررسی میزان اثرگذاری ویژگیهای شخصیتی مدیرعامل بر تعیین و پیاده سازی استراتژی شرکت
8
بررسی نقش سبک نوروتیک سازمان بر تعیین و پیاده سازی استراتژی بازاریابی شرکت